XtGem Forum catalog

Ibat-ibang uri ng genre

1) descriptiv- ang isang teksto kung ito ay nagtataglay ng inp0rmasy0ng may kinalaman sa pisikal na katangian ng isang tao,lugar,bagay

2) nareysy0n - naglalahad ng mga inp0rmasy0n na tumutug0n sa mga tan0ng na paano at kailan

3) exposisyon - naglalahad ng mga inpormasy0n tungk0l sa pag aanalays ng mga tiyak na konsepto

4) argyumentasyon - naglalahad ng mga posisy0ng umiiral na kaugnayan ng mga proposisyon.

5) informativ - naglalahad ng mga bag0ng kaalaman, bagong pangyayari, bagong paniniwala at mga bagong inpormasyon.

6) prosijural - nagpapakita ng malinaw na hakbang sa pagsasakatuparan ng anumang gawain

7) referensyal - naglalahad ng mga tiyak

4 na uri ng genre

1) genre ng teksto ayon sa pagpapahayag
a. Pagsasalaysay/narrativ - mailahad ang mga pagkasun0d-sun0d at pagkakawing -kawing ng mga pangyayari.
B. Paglalarawan/deskritiv - makabuo ng imahe o kaanyuan ng isang bagay
C. Paglalahad/expositori - layunin nit0ng magbigay linaw, magpaliwanag, magpakahulugan at sumagot sa mga katanungan.
D. Pangangatwiran/ argumentativ- layunin nit0ng magpatunay o magpat0t0o

Ibat ibang hulwaran ng teksto

hulwaran- patern o organisasyon

1) hulwarang pagbibigay halimba

2) hulwarang pagbibigay kahulugan/depinisyon
a.
B. Linilinaw nito
c. Linilinaw nito ang ibat-ibang jarg0n

3) hulwarang pagbibigay paglilista
= paraan ng isa-isang paghahanay o patukoy sa mga detalye o sa mga bahagi ng mga hanay ayon sa likas ng pagkakabuo nito